Skúšobný poriadok je prevzatý zo stránky http://www.slovak-retriever.org/downloads/ft_pokyny.pdf. Bol skonvertovaný a preformátovaný, aby vyhovoval štýlu tohto webu. Nebol zmenený ani upravený žiaden text.

Medzinárodný skúšobný poriadok pre pracovné skúšky v poli
Field Trial Pre retrieverov, skúška anglického typu

Cieľ

čl.1

Retriever je nenahraditeľný pomocník pri práci po výstrele. Cieľ skúšky je výber najlepších psov, ktorí majú prirodzené vlohy na dohľadávanie strelenej zveri, správny temperament, dobrý marking (pamäť na poradie a miesto dopadu ulovenej zveri), ktorí majú dobrý čuch, mäkký úchop zveri a iniciatívne pracujú.
Usmerňovanie psa sa považuje za nevyhnutné doplnenie jeho kvalít. Pes sa má kľudne správať na stanovišti alebo pri chôdzi pri nohe a má sa ochotne nechať usmerniť vodičom ak zver dopadla na miesto ktoré nemal možnosť vidieť.

Organizácia

čl. 2

V súlade so závermi generálneho zhromaždenia FCI v Insbrucku v r. 1976/…FCI udeľuje CACIT len na skúškach so živou zverou, ktorá v deň skúšok – trialu nebola žiadnym spôsobom manipulovaná. Poľovnícka etika je najvyššou prioritou. Zver musí byť lovená počas poľovačky v prítomnosti psov. Výnimkou môže byť skúška vo vode/ viď čl. 16/. Medzinárodný Field Trial sa musí konať v poľovníckej sezóne.

CACIT nesmie byť udelený pri skúškach so studenou zverou.

čl.3

Skúšky organizujú združenia, ktoré patria k organizáciám uznaným FCI. Organizátori spolu s poľovníkmi vykonajú všetko potrebné pre úspešný priebeh skúšok. Sú zodpovední za dodržanie platného skúšobného poriadku. Strelcov vyberajú organizátori alebo správca revíru.

čl. 4

Field Trials môžu prebiehať na streleckom stanovišti – psi zostávajú sedieť na stanovišti, alebo počas pohonu – psi idú pri nohe v línii honcov /Walk-up/. Je dokonca žiadúce skúšať psov na stanovišti, pri walk-up a vo vode./čl.16/

a) Pri Walk-up sa pohybujú rozhodcovia, vybraní psi a vodiči spolu so strelcami /minimálne jeden strelec na rozhodcu/ v jednej línii vpred. Keď sa strelí zver všetci zastanú. Na povel rozhodcu sa vyšle jeden pes aby našiel a aportoval zver.

b) Na stanovišti sú psi rozostavení podľa pokynov rozhodcov aby mali čo najlepšiu možnosť markingu. Rozhodcovia rozhodujú kedy sú psi vyslaní aportovať. Najčastejšie na konci pohonu. V prípade, že je zver postrelená a poranená má byť pes vyslaný ihneď.

c) V propozíciách musí byť uvedené či sa bude skúšať aj práca vo vode alebo či účastníci musia predložiť potvrdenie podľa čl. 16 platných pravidiel

Podmienky realizácie – Všeobecné predpisy

čl.5

Podmienkou realizácie sú platné skúšobné poriadky v jednotlivých krajinách pokiaľ nie sú v rozpore s predpismi FCI

Podmienky účasti – Prihlášky

čl.6

Zúčastniť sa môžu len čistokrvní psi, ktorí sú registrovaní v plemennej knihe uznanej FCI alebo v plemennej knihe krajiny ktorá je členom FCI.

čl.7

Na CACIT skúške sa môžu zúčastniť len psi staršie ako osemnásť /18/ mesiacov a jeden /1/ deň. Bez ohľadu na uvedené ak bude potrebné môže sa účasť na skúške obmedziť na psov, ktorí už majú kvalifikáciu /tituly ktoré nedávno získali/.
Podmienkou uvedeného je:
a) tieto obmedzenia musia byť uvedené v propozíciách
b) skúšky s obmedzenou účasťou nesmú v jednotlivých krajinách prekročiť pomer 1 ku 3 ročne organizovaných Trialov s udeľovaním CACIT

Vzhľadom na nízke počty divej zveri v Európe môže každá krajina obmedziť počet účastníkov na CACIT skúškach primerane k stavom zveri v jednotlivých revíroch. Toto musí byť uvedené v propozíciách.

čl. 8

Prihlášky musia byť odoslané na sekretariát organizačného výboru načas. Uzávierka prihlášok musí byť uvedená v propozíciách. Organizátorom sa odporúča priložiť k propozíciám prihláškový formulár s údajmi ktoré sú potrebné pre štartovaciu listinu /program účastníkov/ a to:
oficiálne meno a prezývka psa, rasa a pohlavie, číslo v chovnej knihe, číslo v knihe pracovných psov, meno chovateľa, meno a adresa majiteľa a
vodiča.

Dôvody na vylúčenie z účasti na skúškach / Odmietnutie prihlášky – vylúčenie psa/

čl. 9

a) Na skúške sa nemôžu zúčastniť psi, ktorých majiteľ je osoba vylúčená z FCI alebo dlhuje peniaze niektorej členskej organizácii FCI.
b) Účasť háravej feny je prísne zakázaná.
c) Prihlášky ktoré budú doručené po uzávierke nebudú akceptované.
d) Štartovné sa vracia len v prípade ak sa účastník odhlási najneskôr 5 dní pred skúškou.
e) Prihláška je platná len vtedy ak bolo zaplatené štartovné. Zahraniční účastníci ktorí nežijú v krajine môžu zaplatiť štartovné na mieste pred začatím skúšky. Uvedené platí pre všetkých prihlásených psov bez ohľadu na to či sú v deň skúšky prítomní alebo nie, s výnimkou prípadov uvedených pod písmenom d).
f) Po uzávierke sa už nerobia žiadne zmeny v štartovacej listine.
g) Na skúške sa nesmú zúčastniť agresívne psi, psi s nákazlivým ochorením, psi s kryptorchizmom alebo monoorchidizmom, psi ktorých majitelia sú členmi združení alebo spoločenstiev neuznaných členmi FCI.

Preloženie alebo odvolanie Trialu

čl. 10

Ak sa organizačný výbor rozhodne z vážnych dôvodov zmeniť dátum podujatia musí informovať účastníkov. Účastníci majú právo žiadať vrátenie zaplateného štartovacieho poplatku v priebehu osem dní od oznámenia zmeny. Nevyžiadané poplatky budú použité v súťaži s novým dátumom.
Organizačný výbor si ponecháva právo skúšky odvolať a štartovacie poplatky vrátiť.

Rozhodcovia

čl. 11

Rozhodcov pozýva organizačný výbor. Musia to byť FCI oficiálne uznaní rozhodcovia pre Field Trial. Ich mená musia byť uvedené v propozíciách pred uzávierkou prihlášok a v programe.
Rozhodcovia majú voľnú ruku /slobodnú voľbu/ pri vypracovaní posudku. Vyžaduje sa aby dodržiavali platný skúšobný poriadok.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo rozhodcov ktorí počas celej skúšky alebo niektorej jej časti nemôžu plniť svoje povinnosti nahradiť.
Organizačný výbor môže vykonať všetky potrebné opatrenia ktoré považuje za nevyhnutné.

Pomocníci

čl. 12

Pomocníkov menuje organizačný výbor. Ich úlohou je pomáhať rozhodcom pri vyvolávaní psov. Dohliadajú na poriadok medzi účastníkmi aj divákmi.

Vedenie psa

čl.13

Od začiatku skúšok musia byť prítomní vodiči aj psi na mieste im určenom. Počas celej skúšky musia byť rozhodcom k dispozícii, inak budú zo skúšky vylúčení.
Psa musí viesť počas celej skúšky ten istý vodič /okrem výnimočných prípadov/. Počas celého trvania skúšky pes nesmie byť vedený na vodítku. Majiteľ ani vodič nesmú mať v ruke nič čo by mohlo byť použité na usmernenie psa.
Psi nesmú mať počas celej skúšky žiadny donucovací a počas disciplíny ani iný obojok.
Fyzické tres tanie psa počas súťaže má za následok vylúčenie zo súťaže.

čl.14

Psi musia aportovať operenú a/alebo osrstenú zver.

Určenie poradia a dôvody na vylúčenie psov

čl.15

Organizačný výbor losuje štartové číslo a určuje poradie psov v prvom kole kde budú psi skúšané v skupinách v poradí zodpovedajúcom štartovému číslu. Pokiaľ je možné psi toho istého majiteľa alebo vedené jednou osobou by nemali súťažiť spolu.

Pes nebude vylúčený zo skúšky kým ho neposúdia dvaja rozhodcovia, pokiaľ neurobí vylučujúcu chybu.

Rozhodcovia sú oprávnení poslať psa po zver ktorá nebola strelená na jeho stanovišti.

Porota má právo rozhodnúť o ukončení súťaže spôsobom „run-off“. Zúčastnia sa psy s predpokladaným
hodnotením „výborný“ ktoré absolvujú spoločný pohon najmä ak je ich viac ako 3.

Počas „run-off“ posudzuje psov celá porota. Výsledky sú rovnocenné s výsledkami ostatných kôl.

Baráže pre získanie CACIT sa zúčastnia psy ktoré získali kvalifikáciu CAC. Budú posudzované v jednom pohone dvoma rozhodcami dopredu určenými / vybratými organizačným výborom. Pes prinesie toľko aportov koľko budú rozhodcovia považovať za potrebné.
Prípadné chyby počas baráže neovplyvnia kvalifikáciu alebo už získaný titul CAC. Rozhodcovia sa môžu rozhodnúť neudeliť CACIT, RCACIT ak nebudú považovať prácu psov za dostatočne dobrú.

Práca vo vode

čl. 16

Žiaden pes nemôže byť klasifikovaný pokiaľ neabsolvoval aport z hlbokej vody ak počas Field Trial
skúšky alebo v prípade nedostupnosti vody, počas národnej alebo medzinárodnej skúšky ktorej výsledok je zapísaný v rozhodcovskej tabuľke alebo nemá certifikát o jeho absolvovaní /vzor uvedený v tomto dokumente/.
V prípade že psi schopní získať ocenenie nebudú môcť byť skúšaní z aportu z hlbokej vody počas skúšky trialu/ urobí sa táto disciplína prinášaním studenej zveri z hlbokej vody. Podľa okolností môže byť zver položená do vody alebo na protiľahlom brehu.

Vzor certifikátu z vodnej práce:

Certifikát musí byť podpísaný minimálne dvoma rozhodcami, hodnotenie výborný alebo
veľmi dobrý alebo ekvivalent podľa národného hodnotenia. Platnosť certifikátu je dva roky.
Názov organizácie ktorá usporiadala súťaž a je akceptovaná FCI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dolu podpísaní /dvaja oficiálni rozhodcovia/…….potvrdzujeme že pes…..rasa…..pohlavie….číslo v chovnej knihe….dosiahol hodnotenie…..za prácu v hlbokej vode na skúške dňa….organizovanej v loveckej sezóne……..organizáciou…..
Podpisy…….Hodnotenie práce

čl. 17

a. Ideálny retriever je pozorný, „steady“, kľudný a nevyžaduje pozornosť vodiča. Musí si dobre všímať miesto dopadu zveri/ marking/ a dlho si ho pamätať. Po vyslaní má zver vytrvalo hľadať, byť iniciatívny, má mať dobrú prácu s čuchom a má prejaviť lovecký pud. Musí mať chuť pracovať v
každom teréne a bez váhania ísť do vody. Pracuje aby urobil radosť svojmu vodičovi „will to please“, spolupracuje s vodičom bez prejavu závislosti na vodičovi.
Nájdenú zver prináša rýchle, správne a s mäkký úchopom /bez poškodenia/. Zver odovzdáva správne do ruky.

b. Ťažké/závažné chyby

– prehnaná závislosť na vodičovi
– príliš hlasné povely od vodiča
– nekľud na stanovišti vyžadujúci zvýšenú pozornosť vodiča
– zlý marking/zlé zapamätanie miesta dopadu zvery
– zlá práca pri nohe……
– nedbalé prinášanie
– pomalá práca a bez dostatku iniciatívy
eye–wipe
first dog down

Ťažká chyba znamená koniec súťaže pre psa.
S jednou ťažkou chybou nemôže byť pes hodnotený známkou „výborný“.
Ak pes pracuje výborne minimálne pri troch aportoch prv ako spraví ťažkú chybu môže byť hodnotený známkou „dobrý“ a „veľmi dobrý“.
Psi ktorí absolvujú menej ako tri aporty a spravia ťažkú chybu dostanú hodnotenie „neumiestnil sa“.

eye-wipe: nevyužitá šanca nájsť a priniesť zver, ktorú za tých istých podmienok prinesie iný pes alebo ju nájde rozhodca

first-dog-down: nevyužitá šanca dohľadať a priniesť zastrelenú zver, zranenú zver alebo zver pokladanú za zranenú. Pes si musí pamätať kam zver padla a je okamžite vyslaný aby ju priniesol. Zver nenašiel ani ďalší vyslaný pes ani rozhodca.

running in: pes opustí miesto bez povolenia/vyzvania

c. Vylučujúce chyby

– zámena zveri
– fyzický kontakt zo psom
– agresívne správanie
– tvrdé uchopenie zveri
– kňučanie alebo štekanie
– strach z výstrelu
– opustenie stanovišťa
– vodič stratí kontrolu nad psom, pes naháňa nestrelenú zver alebo poľuje so zverou v papuli
– odmietne ísť do vody
– odmietne priniesť nájdenú zver

Ceny a tituly

čl. 18

Tituly budú uznané FCI len v prípade že skúšku absolvuje minimálne 6 psov. Rozhodcovia majú právo neudeliť žiaden titul ak podľa ich názoru bol výkon psov nedostatočný.
Ceny sú sprevádzané hodnotením výborný, veľmi dobrý, dobrý alebo rovnocenným hodnotením podľa národných pravidiel.
Pes môže byť ocenený len ak nespravil vylučujúcu chybu.
CACIT môže získať len pes ktorý absolvoval minimálne 5 kôl, musí priniesť minimálne 5 kusov zveri a musí predviesť vynikajúcu prácu.

čl. 19

Na záver súťaže rozhodcovia vyhlásia a vysvetlia výsledky a odovzdajú výsledkové listiny organizátorom.

Platné od septembra 2011


Národný skúšobný poriadok pre pracovné skúšky v poli Field Trial pre retrieverov
skúška anglického typu podľa medzinárodného skúšobného poriadku, znížené nároky

Spôsob vodenia psa
– na remeni
– Pes je na remeni v kľude počas celej skúšky, na pokyn rozhodcu dá vodič vodítko dole a vyšle psa
– Po návrate psa, ak rozhodca nechce ďalší kus zvery, vodič psa pripne na remeň a čaká
– ak si psa nepripne, posudzuje sa, ako keby išiel na voľno. Teda ak pes vybehne, je to vylučujúca chyba
– Ak je pes nekľudný a hlučný
– V určitej miere, padá do nižšej ceny
– V prípade úplného a opakovaného nekľudu, je to vylučujúcou chybou
– Ak vodič chce ísť na voľno – môže, ak takáto vec nastane
– treba upozorniť vodiča na možné následky na vodičovú zodpovednosť, žiadne body navyše
ak však pes odíde od nohy bez povelu je to vylučujúca chyba

Prinášanie
– rozhodca určí, kedy bude pes poslaný
– Vodič nesmie psa poslať bez pokynu rozhodcu
– Eye–wipe – nevyužitá šanca nájsť a priniesť zver, ktorú za tých istých podmienok prinesie iný pes alebo ju nájde rozhodca
– First dog down – nevyužitá šanca pravdepodobne poranenú zver nájsť a priniesť, i keď ju pes značil a okamžite bol vyslaný, a to napriek tomu, že ani ďalší vyslaný pes zver nedohľadal a tiež ju nenašla vyslaná skupina rozhodcov.
– Rozhodca môže určiť ktorý kus (z dvoch a viac) chce, aby pes priniesol
– Ak rozhodca vyberá z viacerých kusov a pes prinesie zlý kus:
1x – padá do druhej ceny
2x – padá do tretej ceny
3x – vylučujúca chyba
– Pes v žiadnom prípade nesmie zver zameniť
– Ak pes nesie zver v papuli, nesmie ju pustiť a zobrať iný kus.
– Ak to pes spraví, je to vylučujúca chyba
– Rozhodca sleduje prácu psa a vodiča zároveň a skúša
– Navigáciu
– Marking
– schopnosť retrievera vidieť a zapamätať si miesto dopadu a priniesť zver s čo najmenšou časovou a energickou stratou
– Memory
– schopnosť retrievera zapamätať si miesta dopadov viacerých kusov, napríklad aj miesta, kde už pred tým bol
– Blind – navigácia naslepo. Pes nesmie vidieť dopad, vodič ho má donavigovať na miesto, kde rozhodca videl zver padnúť
– Poslušnosť
– Chuť k práci
– Úchop

Kľud na stanovišti
– Sleduje sa správanie psa
– Pozornosť
– Správanie sa po výstreloch
– Kľud na stanovišti

Rozhodca môže skúšať psa počas streľby aj po nej.

Posudzovanie by malo byť spravodlivé, teda každý pes by mal mať rovnakú príležitosť a približne rovnaký počet prinesených kusov. Pri field trialy nejde o počet kusov prinesenej zveri, ale o precíznosť práce a tá rozhoduje o umiestnení a absolvovaní skúšky.
Ťažké chyby
– prehnaná závislosť na vodičovi
– príliš hlasné povely od vodiča
– zlý marking/zlé zapamätanie miesta dopadu zvery
– zlá práca pri nohe
– nedbalé prinášanie
– pomalá práca a bez dostatku iniciatívy
– eye – wipe
– first dog down

Vylučujúce chyby
– zámena zveri
– fyzický kontakt zo psom
– agresívne správanie
– tvrdé uchopenie zveri
– kňučanie alebo štekanie
– strach z výstrelu
– opustenie stanovišťa
– vodič stratí kontrolu nad psom, pes naháňa nestrelenú zver alebo poľuje so zverou v papuli
– odmietne ísť do vody