Skúšobný poriadok je prevzatý zo stránky http://www.retrieversport.cz/cz/working-tests-rules/. Bol skonvertovaný a preformátovaný, aby vyhovoval štýlu tohto webu. Nebol zmenený ani upravený žiaden text.

Zkušební řád pro WT RS CZ

1. Úvod

 1. Working test (WT) je zkouška, jejímž účelem je přezkoušení pracovních kvalit retrieverů při práci po výstřelu, která je jejich původní prací, a to bez použití zvěře.
 2. Retriever je nepostradatelným pomocníkem lovce po výstřelu. Cílem WT je vybrat nejlepší psy, takové, kteří mají schopnost střelenou zvěř dohledat, mají dobrý temperament a dobrou specifickou schopnost retrieverů – marking, kteří umějí používat nos, prokazují vlastní iniciativu a aportují s měkkou mordou.
 3. Na působení vůdce na psa je pohlíženo pouze jako na nezbytnou podporu těchto vlastností psa. Působení vůdce na psa slouží k tomu, aby se pes choval klidně na místě nebo u nohy vůdce, nebo aby poslušně vykonal všechny povely vůdce, nebo aby se nechal navést do příslušného prostoru dopadu zvěře, když tento dopad sám neviděl.

2. Organizace

 1. WT musí sestavovat osoba nebo osoby mající zkušenosti s prací retrievera v lovecké praxi. Každý pes by měl dle možností dostat stejné podmínky tak, aby faktor náhody byl omezen na minimum
 2. Organizátoři WT se v rámci zkoušek snaží nasimulovat praktické lovecké situace. Musí také zajistit, že úlohy budou sestaveny tak, aby nebránily psům ukázat jejich schopnosti pro marking a vrozené pracovní vlohy. Rozestavení střelců a házečů dummy musí rovněž odpovídat podmínkám lovecké praxe.
 3. Od zkoušeného psa nesoucího aport nesmíme vyžadovat, aby se pohyboval v těsné blízkosti jiného psa.
 4. Organizátoři a rozhodčí musí dbát na zajištění bezpečnosti pro zkoušené retrievery a nesmí od nich vyžadovat překonávání nebezpečných překážek.

3. Provedení WT

 1. WT jsou rozděleny do 4 výkonnostních tříd: WT E – puppy, WT L – novice, WT M – intermediate, WT S – open. Psi, kteří v jedné třídě získali třikrát hodnocení výborný, musí příště startovat ve třídě vyšší. Toto neplatí ve třídě super, kde může pes startovat bez omezení. Pokud se pes kvalifikoval do vyšší třídy, není jeho návrat do nižší třídy možný. Popis jednotlivých tříd je uveden v Příloze č.1 ke Zkušebnímu řádu.
 2. Rozhodnutí rozhodčího je nepopiratelné. Účastníci nesmí veřejně napadat rozhodnutí rozhodčích ani kritizovat hostitele, terén či pomocníky.
 3. V takovém případě mají organizátoři právo vyloučit psa ze soutěže, případně odmítnout jeho přijetí na příští soutěži.
 4. Organizátor může počet účastníků omezit, v tom případě se o přijetí účastníků rozhodne dle data přijetí přihlášky.
 5. Všichni rozhodčí musí mít zkušenosti s prací retrievera v lovecké praxi.
 6. Všichni vůdci psa musí dodržovat pokyny rozhodčích. Rozhodčí jsou oprávněni vyloučit z WT každého psa, jehož vůdce nedbá jejich pokynů, nebo který vědomě znesnadňuje práci ostatním účastníkům nebo jejich psům.
 7. Nikomu z přítomných osob není dovoleno, aby se jeho háravá fena zdržovala kdekoliv v prostoru WT, nebo v přilehlých prostorech, které by případně také mohly být použity pro WT.
 8. Pes musí pracovat na volno – bez obojku.
 9. Žádná osoba nemá v rámci WT právo psa trestat nebo s ním hrubě zacházet. Takové chování může rozhodčí potrestat vyloučením.

4. Posuzování

 1. Vůdce se psem na vodítku se ohlásí u rozhodčího. Rozhodčí mu vysvětlí, co se od něj při plnění úlohy očekává. Rozhodčí zajistí, aby se diváci zdržovali v rozumné vzdálenosti od pracujícího psa.
 2. Rozhodčí poskytnou psovi všechny možnosti, aby mohl ukázat dobrou práci, a aby mohl řádně pracovat za podmínek, které jsou pro něho co nejpříhodnější. Největšího uznání se dostane psům, kteří pracují efektivně s minimem povelů a z hlediska specifických vloh retrieverů se nejvíce líbili.
 3. Marking společně s rychlým uchopením a rychlý návrat s aportem jsou nejdůležitějšími znaky práce retrievera. Rozhodčí neposuzují přísně, pokud si pes při návratu s aportem tento odloží, aby si zlepšil jeho uchopení – nezaměňujme to s nedbalým aportováním. Psi s dobrým markingem a iniciativou by měli být ohodnoceni lépe než ti, kteří musí být k aportu naváděni.
 4. Pes, který udělal vylučující chybu nebo byl hodnocen známkou nula, se již nemůže umístit.
 5. Rozhodčí mají právo nezadat ceny, kvalifikace nebo umístění, pokud jsou toho názoru, že nikdo z účastníků nepředvedl odpovídající výkon.
 6. Úlohy jsou hodnoceny bodově.

5. Zvláštní ustanovení

 1. Při zahájení WT musí rozhodčí ověřit, že startovní čísla psů odpovídají programu.
 2. Retriever musí být klidný po výstřelu a dopadu a aportovat na povel. Všichni psi by měli být přezkoušeni také z práce v hluboké vodě a z dohledávky. Pes musí chodit na volno vedle nohy vůdce.
 3. Při WT se používají výlučně zelené standardní dummy o váze 500 g. Výjimkou jsou pouze dummy pro dummy launcher, pokud je dummy launcher použit.
 4. Výstřel vždy předchází odhození dummy. Střelec by neměl být dále než asi 35 metrů od odhozeného aportu. Při aportech, které pes neviděl – blindech, není výstřel nutný. Přednostně se používají pro střelbu 6mm pistole.
 5. WT by měl obsahovat nejméně čtyři úlohy.
 6. Délka aportů by neměla přesahovat 150 metrů.
 7. Pozitivní body: dobrá ovladatelnost psa, odevzdání, pracovní elán, přirozená schopnost markingu a specifické vlohy retrieverů najít střelenou zvěř, nos, tiché vedení, rychlé uchopení a styl práce.
 8. Těžké chyby: špatná ovladatelnost a zbytečné rušení v okolním prostoru, špatná práce u nohy, špatný marking, špatná schopnost zapamatovat si místo dopadu dummy, přílišná závislost na vůdci, neklidné chování na stanovišti, nedočkavost – vůdce musí psovi věnovat zvýšenou pozornost, příliš hlasité vedení, nedbalý aport, pomalá práce s malou iniciativou.
 9. Chyby, které jsou ohodnoceny nulou: štvaní zvěře, pokračování v hledání s dummy v mordě, záměna dummy, odmítnutí vstupu do vody, odmítnutí aportování, strach z výstřelu, ocitnutí se mimo kontrolu vůdce, vyražení bez povelu, kňučení, štěkání. Pokud pes dostane nulu z nějaké úlohy, může, pokud si to přeje vůdce, absolvovat zbylé úlohy.
 10. Vylučující chyby: agresivní chování, tvrdá morda, tělesný kontakt se psem.
 11. S vylučující chybou už nesmí pes ve WT pokračovat.

Tento Zkušební řád je platný od 1. ledna 2011.


Příloha zkušebního řádu

Při posuzování psa rozhodčí pozoruje, jak chodí pes u nohy, jak je klidný na stanovišti, jak používá nos, jak umí hledat, jaký má marking, jak aport uchopí, přinese a předá, jak je ovladatelný a jak spolupracuje s vůdcem. Na hodnocení mají vliv i vrozené vlastnosti.

Třída E

Základy poslušnosti

Pes musí prokázat, že je klidný, reaguje na povely vůdce (povelová technika není určena, každý vůdce používá vlastní povely) a i bez vodítka chodí korektně vedle nohy vůdce. Cílem je ověřit, že pes je schopen doprovázet svého vůdce, aniž by ho omezoval v pohybu a pozornosti i v situaci, kdy je rušen přirozenými vlivy okolí (simulováno odhazováním dummy, pro něž pes není poslán). Psi mohou být zkoušeni i ve dvojicích – nejedná se o klasické ploužení, tj. walk up.

Marking

Pes musí prokázat, že je pozorný, soustředěný, schopný zapamatovat si místo dopadu odhozeného aportu tím, že aport na povel rychle nalezne a korektně přinese. Vůdce může vyslat psa až na pokyn rozhodčího, do té doby pes sedí nebo jde vedle nohy vůdce. Při markingu může být rovněž vyžadováno překonání terénní překážky – cesty, terénního přechodu, křoví atd.

Marking – voda

Po výstřelu je aport vhozen do vody nebo na protější břeh. Pes musí prokázat, že umí korektně plavat. Doplave k aportu, uchopí jej, a co nejpřímější cestou plave zpět. Na břehu pak předá aport do ruky vůdce. Provedení a hodnocení je stejné jako u markingu na suchu.

Dvojitý marking

Pes si musí zapamatovat dvě místa, kam byl aport odhozen. Pořadí pro přinesení určí rozhodčí. Používají se široké úhly až 180°.

Memory mark

Zde se zkouší paměť psa zapamatovat si místo dopadu aportu. Aport je odhozen jako při markingu, vůdce však po odhození aportu přejde se psem na jiné místo a vyšle jej až po určité době. Je možná obměna, kdy při návratu z markingu, aniž by to pes viděl, je na totéž místo odhozen další aport. Po odevzdání prvního aportu je pes vyslán pro druhý.

Dohledávka

Ve vhodném prostoru je pohozeno několik aportů, vůdce psa ani pes nesmí odhození aportů vidět. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa k dohledávání aportů. Rozhodčí stanoví hranici prostoru, podél které se může vůdce při práci pohybovat. Rozhodčí stanoví, kolik aportů musí pes přinést.
V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 40 metrů.

Třída L

Zde mohou být přezkoušeny všechny disciplíny z třídy E a dále následující typy úloh. Od této třídy je již možno zařazovat do úloh i rušivé momenty. V této třídě je poprvé zkoušen i jednoduchý handling převážně na krátkou vzdálenost, tj. způsob navádění psa do prostoru, kde je aport, v případě, kdy pes odhození neviděl, ale vůdci je místo, kde aport leží, rozhodčím popsáno.

Poloblind

Aport je odhozen nebo položen tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Rozhodčí vůdci vysvětlí, kde je aport a vůdce pak musí psa do tohoto prostoru navést za použití akustických (hlas, tón píšťalky) a vizuálních (navádění rukou, směrování rukou) povelů, přičemž sám musí zůstat na místě, odkud byl vyzván k vypuštění psa. V této třídě při poloblindu pomocník směrem k místu, kde dummy leží, vystřelí. Vzdálenost střelce od položeného dummy by neměla být větší než 35m.

Společný hon

Ploužení – walk up – zde se zkouší klid ve spojení s aportováním. Skupina vůdců se psy postupuje v jedné linii terénem. Po výstřelu je odhozen aport a všichni vůdci se psy zůstanou stát. Na pokyn rozhodčího vyšle vyzvaný vůdce svého psa ke hledání aportu. V průběhu tohoto hledání musí ostatní psi zůstat v naprostém klidu vedle nohy svého vůdce. Postupně jsou vyzkoušeni všichni psi.
V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 60 metrů.

Třída M

Zde mohou být přezkoušeny všechny disciplíny z tříd E a L a dále následující typy úloh. Možné jsou samozřejmě jakékoliv kombinace úloh.

Vícenásobný marking

Zde je zkoušena schopnost psa zapamatovat si více míst dopadu aportu. Pes pracuje až na pokyn rozhodčího a aporty přináší v pořadí stanoveném rozhodčím.

Blind

Aport je odhozen nebo položen tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Rozhodčí vůdci vysvětlí, kde je aport a vůdce pak musí psa do tohoto prostoru navést za použití akustických (hlas, tón píšťalky) a vizuálních (navádění rukou, směrování rukou) povelů, přičemž sám musí zůstat na místě, odkud byl vyzván k vypuštění psa. Místo dopadu dummy nemusí být označeno výstřelem.

Společný hon

Představená leč – Drive – psi s vůdci stojí na okraji leče. Pomocníci a honci s lomozem natlačují leč na linii vůdců se psy. Střelená zvěř je zde nahrazena házenými dummy. Psi musí celé dění v klidu pozorovat a zapamatovat si místa dopadů dummy. Po skončení leče jsou psi vysíláni, aby dummy posbírali. Psi mohou být vysíláni rovněž pro blindy položené na jiných místech, než kde leč proběhla. Pak leč plní pouze funkci rušivého momentu. Psi mohou pracovat jednotlivě, nebo společně. Dummy, které dopadnou do bezprostřední blízkosti psů, seberou pomocníci.
V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 80-100 metrů.

Třída S

V této nejvyšší třídě je možno provádět kteroukoliv z disciplín stanovených pro třídy předcházející. Není omezen výběr disciplín, vzdálenost, na kterou psi pracují, by neměla přesáhnout 150m.